Vyhlásenie svätá spoveď

Drahí naši veriaci,

v tomto exponovanom čase, poznačenom pandémiou koronavírusu vo svete a aj v našej vlasti, vás všetkých chceme opätovne uistiť, že sme stále s vami spojení duchovným spôsobom prostredníctvom mosta modlitby, no najmä počas každodenných súkromných svätých omší. Neprestávame pri ich slávení prosiť za odvrátenie tejto pandémie, ktorá spôsobila bolesť, že sa nemôžeme osobne stretávať pri slávení liturgie Eucharistie a ďalších sviatostí, vďaka ktorým sa aj v živote oboch našich farských spoločenstiev v Čiernom Balogu viditeľne sprítomňuje veľkonočné tajomstvo Kristovho víťazstva nad naším hriechom a smrťou.

Sme s vami a modlíme sa za vás a za vaše rodiny. Pokiaľ potrebujete duchovnú útechu alebo akúkoľvek inú formu pomoci, obráťte sa na nás telefonicky alebo elektronicky. Modlime sa spoločne za skoré vyriešenie tejto situácie na Slovensku aj vo svete k nášmu nebeskému Otcovi a našej nebeskej Matke Márii.

V súvislosti s blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami sa nás mnohí pýtate, ako to bude so svätou spoveďou.

Vzhľadom na mimoriadne opatrenia zavedené v našej krajine s cieľom zamedziť šíreniu koronavírusu, hromadná (spoločná) svätá spoveď ani spovedanie v uzavretých priestoroch (spovedniciach) nie je možné; taktiež v súčasnej situácii nemožno navštevovať starých a chorých v ich domoch, aby sa vylúčilo akékoľvek riziko prenosu nákazy. Sviatosť zmierenia sa tak musí obmedziť len na nevyhnutné prípady.

Cirkev však myslí aj na takéto mimoriadne okolnosti, ktoré spôsobujú morálnu nemožnosť prijať sviatosť zmierenia. V Katechizme Katolíckej cirkvi sa v bode 1484 píše: „Individuálna a úplná spoveď a rozhrešenie ostávajú jediným riadnym spôsobom, ktorým sa veriaci zmierujú s Bohom a s Cirkvou, ak od takej spovede neoslobodzuje fyzická alebo morálna nemožnosť.“ Momentálne sa nachádzame v situácii, kedy z morálneho hľadiska je dôležitejšie myslieť na svoje zdravie ako aj zdravie svojich ostatných bratov a sestier v krajine i na zdravie kňazov.

Ohľadom ľútosti sa Katechizmus vyjadruje takto: „Medzi úkonmi kajúcnika je na prvom mieste ľútosť. Je to ‚bolesť duše nad spáchaným hriechom a jeho zavrhnutie s predsavzatím viac nehrešiť‘.“ (bod 1451)  Veľmi dôležitým faktom je aj nasledovný bod: „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa ‚dokonalá‘ (je to ľútosť z lásky). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné (bod 1452).

Na základe učenia Katolíckej cirkvi vás chceme uistiť, že v súčasnej situácii vás Boh chce objať novým spôsobom a my mu to máme dovoliť. Dovoľme mu, aby nám odpustil hriechy nielen prostredníctvom kňaza, ale aj on sám. Ak sa situácia upokojí a sviatosti sa opäť začnú vysluhovať, vtedy mu všetko môžeme vyznať. Budeme vám na to k dispozícii.

Naďalej platí, že pokiaľ sa niekomu závažne zhorší zdravotný stav a mohol by sa ocitnúť v ohrození života, nech nás sám alebo prostredníctvom kohokoľvek neváha bez meškania kontaktovať za účelom vyslúženia svätej spovede i sviatosti pomazania chorých a Eucharistie.

Boh nám daroval sviatostný život, ktorý je centrom kresťanského kultu a života nášho vzťahu s Bohom. Avšak Boh k nám môže vstúpiť a aj vstupuje mnohorakým spôsobom, veľakrát aj pre nás neznámym či neočakávaným. Chceme vás pozvať a povzbudiť k tomu, aby ste tieto dni využili pre stíšenie sa v osobnej modlitbe či v kruhu svojich najbližších v domácnosti a prosili o otvorené srdce a oči pre toto Božie pôsobenie v každej chvíli nášho všedného života.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _