Informácie

Všeobecné a technické informácie

Nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb

Bratislava 13. novembra (TK KBS) Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. Oboznámiť sa s vyhláškou v plnom znení možno TU.

Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany – tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.

Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. Napríklad, ak je v kostole 100 miest na sedenie, bohoslužby sa môže zúčastniť 50 veriacich.

Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.

Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk – okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme!

V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili, prípadne pre dôchodcov zaviesť osobitnú svätú omšu v nedeľu. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.

Biskupi kňazov veľmi povzbudzujú k pastoračnej horlivosti, aby vychádzali v ústrety a boli ľuďom k dispozícii, najmä pre vysluhovanie sviatostí, ale aj pre ďalšie naliehavosti. Treba, samozrejme, primerane dbať na hygienu a fyzické zdravie, nesmieme však zanedbať ani náležitú duchovnú starostlivosť o veriacich.

Taktiež opätovne pozývajú k modlitbe, s dôrazom na pokoj, rozvahu a trpezlivosť kňazov aj veriacich, ktorá bude vzhľadom na okolnosti veľmi potrebná.

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Z poverenia predsedu KBS komunikoval Generálny sekretariát KBS v Bratislave

Vyhlásenie – čiastočné obnovenie bohoslužieb

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE FARNOSTI ČIERNY BALOG A FARNOSTI ČIERNY BALOG-DOBROČ K ČIASTOČNÉMU OBNOVENIU VEREJNÉHO SLÁVENIA BOHOSLUŽIEB

Drahí veriaci, na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 je od 2. novembra 2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať: a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania); b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“. Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom šiestich účastníkov (vrátane kňaza).
Počnúc dnešným dňom (2. 11.) až do odvolania teda budú v oboch našich kostoloch slávené sväté omše v individuálnom čase s možnosťou osobnej účasti veriacich, a to z rodiny, ktorá obetovala úmysel danej svätej omše. Je však potrebné, aby darcovia úmyslu svoju účasť avizovali farskému úradu aspoň týždeň dopredu telefonicky alebo e-mailom, dohodli sa na čase slávenia svätej omše, na počte zúčastnených a priniesli so sebou certifikát alebo sa preukázali SMS-kou o negatívnom výsledku príslušného testu na COVID-19. Odporúčame však radšej sa duchovne spojiť s nami sledovaním svätej omše doma. Upozorňujeme, že v prípade akútneho respiračného ochorenia je každý povinný zostať v domácej izolácii.
O nové úmysly svätých omší na konkrétny dátum, ako aj o individuálnu svätú spoveď a zaopatrenie chorého je potrebné požiadať telefonicky, prípadne e-mailom, na telefónnych číslach uvedených v hlavičke tohto vyhlásenia. Ohľadom krstov, sobášov a pohrebov zostáva v platnosti to, čo doteraz (pre najbližších príbuzných, s limitom jedna osoba na 15 m2 chrámu v interiéri a dvojmetrové rozostupy v exteriéri).
Predsiene oboch farských kostolov budú naďalej počas dňa otvorené k súkromnej adorácii jednotlivých veriacich tak ako doteraz. Katolícke noviny a ostatné katolícke periodiká si budete môcť zakúpiť tak ako doteraz.
Povzbudzujeme vás tak ako doteraz sledovať bohoslužby prostredníctvom masmédií. O ďalšom vývoji situácie vás budeme priebežne informovať. Všetkých pozývame k modlitbám za zastavenie pandémie koronavírusu, aby sme sa opäť mohli čím skôr bez obmedzení stretávať pri slávení liturgie.

Žehnajú vás
Mgr. Stanislav Kocúr, v. r., farský administrátor v Čiernom Balogu
Mgr. Štefan Šeliga, v. r., farár v Čiernom Balogu – Dobroči

DOKUMENT:
Vyhlásenie – čiastočné obnovenie bohoslužieb

Modlitba za Slovensko od našich otcov biskupov

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE FARNOSTI ČIERNY BALOG A ČIERNY BALOG-DOBROČ K POZASTAVENIU VEREJNÉHO SLÁVENIA BOHOSLUŽIEB POČAS ZÁKAZU VYCHÁDZANIA

Pozastavenie bohoslužieb počas zákazu vychádzania – spoločné vyhlásenie

Slovo pastiera a odpustky v novembri

SLOVO PASTIERA

Odpustky v Novembri 

Návštevnosť

Počet návštev dnes: _
Práve je online: 0
Scroll Up