ZBIERKA NA POMOC PRENASLEDOVANÝM KRESŤANOM A UTEČENCOM – 2021


Plagát

KRÍŽOVÁ CESTA SO SV. JOZEFOM

K hlbšiemu porozumeniu povolania sa prichádza zvlášť vtedy, keď sa v povolanom upevňuje presvedčenie, že služba, ku ktorej je Bohom volaný, pomáha dôstojne prežiť pozemský život pre dosiahnutie večnej blaženosti. Platí to aj pre manželov? Veď v nebi sa už nebudú ani ženiť ani vydávať
(porov. Mt 22,30). To je pravda. Ale manželia formujú seba a vychovávajú deti nielen pre pozemské povolanie, ale tiež pre nebo. Napokon každý je povolaný v určitom stupni zapojiť sa do nádherného diela Božieho kráľovstva.
Povolanie nie je odsúdenie na stratu všetkého, čo ponúka svet. Povolanie je pozvanie do užšieho tímu Božích spolupracovníkov.
Tak vznešenému pozvaniu sa však možno aj otočiť chrbtom, ako to urobil mladík z evanjelia, ktorého naplnil smútok, lebo majetok bol pre neho viac ako Ježiš a viac sme o ňom nepočuli (porov. Mt 19,22). Sv. Jozef je po anjelovom oslovení nielen prekvapený, ale aj zaskočený. Keď však prijme Máriu, jeho povolanie sa nekončí, budú prichádzať ďalšie výzvy od Boha, ktoré Jozef už spĺňa rýchlo, v dôvere a pokoji.
Sv. Jozef reprezentuje nesmierne veľký zástup povolaných, ktorí na počiatku často ani nepripúšťali, žeby ich Boh povolal. Keď však odpovedali na Pánovo oslovenie: „Poď za mnou!“ (Jn 1,43) a vykročili za týmto hlasom a zostali podľa Jozefovho vzoru otvorení i ďalším Božím výzvam, stávali sa stále viac tichými, no spoľahlivými budovateľmi Božieho kráľovstva. To platí o zasvätených, vysvätených, manželoch, ale aj tých, ktorí nepocítili niektoré z týchto oslovení, a predsa zasvätili veľmi veľa zo svojho života službe Bohu a realizovali svoje krstné i birmovné povolanie. Chceme hovoriť o povolaní, zvlášť, keď v Rožňavskej diecéze prežívame Rok Eucharistie a kňazstva a denne sa modlíme „za terajších i nových kňazov“. Vznešeným povolaním je aj pozvanie muža a ženy k manželstvu a rodičovstvu. Ďakujeme Svätému Otcovi Františkovi, že popri Roku sv. Jozefa od 19. marca 2021 (do júna 2022) vyhlásil Rok rodiny

KRÍŽOVÁ CESTA SO SV. JOZEFOM – Mons. Stanislav Stolárik

Slovo pastiera – Buď Jonášom a zachráň Ninive

SLOVO PASTIERA

Posolstvo Sv. Otca Františka

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021

Prinášame plné znenie Posolstva pápeža Františka na Pôstne obdobie 2021, s titulom: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema“ (Mt 20, 18). Pôstne obdobie: čas na obnovu viery, nádeje a lásky.
 

„Hľa, vystupujeme do Jeruzalema“ (Mt 20, 18)

Pôstne obdobie: čas na obnovu viery, nádeje a lásky

Drahí bratia a sestry,

keď Ježiš zjavil svojim učeníkom, že bude trpieť, zomrie a vstane z mŕtvych, aby splnil vôľu svojho Otca, odhalil im najhlbší zmysel svojho poslania a pozval ich, aby sa podieľali na tomto poslaní, zameranom na spásu sveta.

Na pôstnej ceste, ktorá nás vedie k veľkonočnému sláveniu, si pripomíname toho, kto „sa uponížil, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži“ (Flp 2, 8). V tomto čase obrátenia si obnovujeme našu vieru, čerpáme „živú vodu“ nádeje a s otvoreným srdcom prijímame Božiu lásku, ktorá nás premieňa na bratov a sestry v Kristovi. V predvečer Veľkej noci si obnovíme svoje krstné sľuby, aby sme sa pôsobením Ducha Svätého znovuzrodili ako noví muži a nové ženy. Avšak už cesta Pôstnym obdobím, ale aj celé kresťanské putovanie životom, sa deje vo svetle zmŕtvychvstania, ktoré oživuje city, postoje a rozhodnutia toho, kto chce nasledovať Krista.

Čítaj ďalej

Pastiersky list – 14.2.2021

Pastiersky list

Konferencie biskupov Slovenska

k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva

 Drahí bratia a sestry,

v  našom živote sú vzácne výročia, ktoré sa stávajú výzvou.   Výzvou zastaviť sa,  stíšiť sa  a zamyslieť  i  veľkodušne „chváliť slávnych mužov“ – pre ich činy, múdrosť, udatnosť a obetavosť –  ako nám to pripomínajú už starozákonné knihy (porovnaj Knihu  Sirachovcovu 44,1-5,12).

Výročia a jubileá sú v našich životoch dôležité  na oživenie pamäti, ocenenie hodnôt, možnosť poďakovať, prejaviť ochotu a pokračovať v začatom diele.

K významným výročiam v živote Cirkvi na Slovensku patrí aj storočnica vysviacky troch biskupov v Nitre 13. februára 1921: Mariána Blahu pre Banskobystrickú diecézu, Karola Kmeťka pre Nitrianske biskupstvo a Jána Vojtaššáka pre Spišskú diecézu.

Čítaj ďalej

Návštevnosť

Počet návštev dnes: _
Práve je online: 0