Slovo pastiera

Slovo pastiera – 2021

Pastiersky list na Veľkonočnú nedeľu 4. apríla 2021

Pastiersky list Mons. Stanislava Stolárika

na Veľkonočnú nedeľu 4. apríla 2021

Drahí bratia a sestry!

Keď som začal rozmýšľať nad Pastierskym listom na Veľkú noc, prvou otázkou bolo či sviatky budeme sláviť v otvorených kostoloch. Situácia sa nevyvíjala veľmi dobre, a tak sa nádej na otvorené kostoly zmenšovala. Pre všetkých nás sa táto situácia stávala stále ťažšou. Čas izolácie a zatvorených kostolov trvá už veľmi dlho, na každého dolieha, a my sme už tak veľmi potrebovali naplnenie našej túžby – aby sme znova mohli žiť ako predtým – oveľa slobodnejšie.

Chceli sme prežívať opačnú skúšku, akej boli vystavení apoštoli a verní nasledovatelia Ježiša Krista. Prežili slávu Kvetnej nedele – slávny vstup do Jeruzalema, ale potom prišlo Ježišovo strašné umučenie, ukrižovanie a pochovanie. Zapečatený hrob a vojaci pri ňom. Ostali sami, opustení, niektorí utekali z Jeruzalema. Oni šli od plesania k smútku, my sme si priali odraziť sa od neistoty a prežiť naplno pravú veľkonočnú radosť.

Čítaj ďalej

Iniciatíva sestier Saleziánok

ZBIERKA NA POMOC PRENASLEDOVANÝM KRESŤANOM A UTEČENCOM – 2021


Plagát

KRÍŽOVÁ CESTA SO SV. JOZEFOM

K hlbšiemu porozumeniu povolania sa prichádza zvlášť vtedy, keď sa v povolanom upevňuje presvedčenie, že služba, ku ktorej je Bohom volaný, pomáha dôstojne prežiť pozemský život pre dosiahnutie večnej blaženosti. Platí to aj pre manželov? Veď v nebi sa už nebudú ani ženiť ani vydávať
(porov. Mt 22,30). To je pravda. Ale manželia formujú seba a vychovávajú deti nielen pre pozemské povolanie, ale tiež pre nebo. Napokon každý je povolaný v určitom stupni zapojiť sa do nádherného diela Božieho kráľovstva.
Povolanie nie je odsúdenie na stratu všetkého, čo ponúka svet. Povolanie je pozvanie do užšieho tímu Božích spolupracovníkov.
Tak vznešenému pozvaniu sa však možno aj otočiť chrbtom, ako to urobil mladík z evanjelia, ktorého naplnil smútok, lebo majetok bol pre neho viac ako Ježiš a viac sme o ňom nepočuli (porov. Mt 19,22). Sv. Jozef je po anjelovom oslovení nielen prekvapený, ale aj zaskočený. Keď však prijme Máriu, jeho povolanie sa nekončí, budú prichádzať ďalšie výzvy od Boha, ktoré Jozef už spĺňa rýchlo, v dôvere a pokoji.
Sv. Jozef reprezentuje nesmierne veľký zástup povolaných, ktorí na počiatku často ani nepripúšťali, žeby ich Boh povolal. Keď však odpovedali na Pánovo oslovenie: „Poď za mnou!“ (Jn 1,43) a vykročili za týmto hlasom a zostali podľa Jozefovho vzoru otvorení i ďalším Božím výzvam, stávali sa stále viac tichými, no spoľahlivými budovateľmi Božieho kráľovstva. To platí o zasvätených, vysvätených, manželoch, ale aj tých, ktorí nepocítili niektoré z týchto oslovení, a predsa zasvätili veľmi veľa zo svojho života službe Bohu a realizovali svoje krstné i birmovné povolanie. Chceme hovoriť o povolaní, zvlášť, keď v Rožňavskej diecéze prežívame Rok Eucharistie a kňazstva a denne sa modlíme „za terajších i nových kňazov“. Vznešeným povolaním je aj pozvanie muža a ženy k manželstvu a rodičovstvu. Ďakujeme Svätému Otcovi Františkovi, že popri Roku sv. Jozefa od 19. marca 2021 (do júna 2022) vyhlásil Rok rodiny

KRÍŽOVÁ CESTA SO SV. JOZEFOM – Mons. Stanislav Stolárik

NávštevnosťPočet návštev dnes: _